Beheercoöperatie

Waarom een

beheercoöperatie?

Woonzorg Nederland heeft als ambitie de seniorenhuisvesting naar een hoger plan te tillen. Dit doet zij graag samen met haar huurders. Woonzorg Nederland gelooft dat wanneer mensen betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving dit de zorgvraag uitstelt en eenzaamheid tegengaat. Wanneer huurders een hechte gemeenschap vormen, versterkt dit ook de samenredzaamheid. Deze samenredzaamheid zorgt ervoor dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen omdat zij kunnen bouwen op hun gemeenschap. Om samen een hechte gemeenschap te vormen is ervoor gekozen om deze te verenigen in een beheercoöperatie waar alle huurders lid van zijn. Binnen de coöperatie beheren de leden gezamenlijk de collectieve ruimtes en hebben zij een actieve rol bij de selectieprocedure van nieuwe bewoners. Op deze manier heeft u als huurder invloed op uw eigen woon en leefomgeving.

Geschiedenis en oprichting

In februari 2022 is er een groep mensen geselecteerd, de kopgroep. Onder begeleiding van !WOON is deze kopgroep aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een visie voor de beheercoöperatie van de Stadsveteraan en is er invulling gegeven aan de vele ontmoetingsruimtes die in het complex komen.

Er is veel en goed nagedacht over hoe de gemeenschap eruit moet komen te zien, welke pijlers de basis gaan vormen voor deze gemeenschap. Dit heeft geresulteerd in een visie die de basis vormt voor de statuten van de vereniging. De laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet bij de statuten en dan gaat de kopgroep naar de notaris om de beheercoöperatie formeel op te richten. Vanaf dat moment is Beheercoöperatie Stadsveteraan 020, zoals de vereniging gaat heten, een feit en zijn ook de statuten terug te vinden op deze site.

Wat doet Beheercoöperatie

Stadsveteraan 020?

Beheercoöperatie Stadsveteraan 020, wordt gevormd door de huurders van het wooncomplex Stadsveteraan in Amsterdam. Samen bouwen zij een eigentijdse duurzame woongemeenschap.Met elkaar beslissen zij hoe ze met elkaar willen wonen, hoe de gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt en hoe er met elkaar wordt om gegaan. Van alle leden wordt verwacht dat zij, waar mogelijk, een actieve bijdrage leveren aan de gemeenschap.

Beheercoöperatie Stadsveteraan 020 werkt samen met Woonzorg Nederland als partner. Zo mag zij nieuwe kandidaathuurders voordragen maar Woonzorg Nederland blijft verantwoordelijk voor de toewijzing en de administratieve processen.

Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het beheer, de coördinatie en programmering van de ontmoetingsruimtes.

Het bestuur van Beheercoöperatie Stadsveteraan 020 is gesprekspartner van Woonzorg Nederland over onder andere de servicekosten, het (toekomstige) onderhoud en wanneer er vanuit de vereniging verzoeken komen waarover Woonzorg Nederland beslissingen moet nemen. Dit alles wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Woonzorg Nederland en Beheercoöperatie Stadsveteraan 020.

Pijlers

Beheercoöperatie Stadsveteraan 020 heeft vier pijlers gekozen die het fundament vormen van de gemeenschap: Verbinding, Autonomie, Diversiteit en Duurzaamheid. In het visiedocument is terug te lezen wat de Beheercoöperatie Stadsveteraan 020 verstaat onder de pijlers. Als huurder van de Stadsveteraan kunt u zich vinden in de visie en onderschrijft u de doelstellingen en uitgangspunten van de pijlers. Uiteraard zal met de volledige gemeenschap nog gekeken worden of het nodig is om de visie in de toekomst aan te scherpen.

Ontmoetingsruimtes

De kopgroep heeft uitgebreid stil gestaan bij de verschillende ontmoetingsruimtes in het gebouw en elke ontmoetingsruimte heeft zijn eigen bestemming. De tuinkamer dient als spontane ontmoetingsplek, waar u een krantje kunt lezen of een kopje koffie kunt drinken. De wasbar is natuurlijk voorzien van een aantal deelwasmachines en daarnaast komt in deze ruimte een werkbank waar geklust kan worden. Het atelier dient als ruimte voor creatieve uitingen en tegelijkertijd kan deze ruimte gebruikt worden als stilteruimte of als overlegruimte. De culturele ruimte kan gebruikt worden voor voorstellingen of filmdagen. Daarnaast is deze ruimte op te splitsen in 2 ruimtes waardoor er een ruimte ontstaat die te gebruiken is voor bewegingsactiviteiten zoals yoga. De kookstudio kan natuurlijk gebruikt worden om samen met een groep mensen gezellig te koken en samen te eten.

Lidmaatschap

Alle huurders van de Stadsveteraan zijn automatisch lid van Beheercoöperatie Stadsveteraan 020 en onderschrijven de statuten. Als lid van de vereniging wordt er verwacht dat u bereid bent zich in te zetten voor de gemeenschap. Dit kan door zelf activiteiten voor anderen te organiseren, door een klusje te doen voor een medebewoner of juist door deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten.

Alle leden betalen een nog vast te stellen bedrag per maand aan de vereniging. Met dat bedrag dat wordt opgehaald kan de vereniging de kosten dekken die zij maken voor zaken die voor gemeenschappelijk gebruik zijn. Denk hierbij aan kosten die gemaakt worden om alle leden te informeren over onderwerpen die de vereniging aan gaan, voor het organiseren van activiteiten of kosten die gemaakt kunnen worden voor het onderhouden van een eigen website.